فهرست محصولات | سیستم های فیلتراسیون و تخلیص روغنهای روانکار

سیستم های فیلتراسیون خارج از خط روغن

5

سیستم های تخلیص (فیلتراسیون) خارج از خط روغن، شامل یک یا چند مرحله فیلتر جهت حذف ذرات جامد و جذب آب از سیالات هیدرولیک و روغنهای روانکار می باشند. سیستم فیلتراسیون روغن به جهت حفظ قطعات از انواع سایش
سیستمهای فیلتراسیون و آب زدایی از روغن تحت خلا

6

سیستم های آب زدایی (تخلیص) تحت خلاء روغن شامل چند مرحله فیلتراسیون جهت حذف ذرات جامد و واحد تقطیر تحت خلاء برای جداسازی انواع آبهای آزاد و محلول، گازهای آزاد و محلول و سایر مواد فرار می باشند.
سیستم های فیلتراسیون داخل خط روغن

7

سیستمهای فیلتراسیون داخل خط، جهت نصب بر روی خط اصلی گردش سیال قابل نصب می باشند.
این فیلترها بسته به نوع روغن، فشار، شدت جریان، درجه حرارت و ... طراحی شده و قابل ساخت می باشند.
سیستم های فلاشینگ با روغن گرم

4

سیستم های فلاشینگ با روغن داغ به منظور شستشو و پاکسازی ماشین های هیدرولیک و روانکاری از انواع آلودگی مورد استفاده قرار می گیرند. این تجهیزات، با گردش متلاطم روغن داغ، آلودگی را از روی سطوح و اجزاء ماش
فیلتر های کنار گذر روغن موتور

9

فیلتر های کنار گذر روغن قادر به حذف انواع آلودگی شامل ذرات جامد، آب، دوده و ذرات کربنی از روغن های روانکار به خصوص روغن موتور دیزل می باشند. فیلتر کنار گذر با ممانعت از تشکیل اسید و لجن در روغن، به من