سیستمهای فیلتراسیون داخل خط، جهت نصب بر روی خط اصلی گردش سیال قابل نصب می باشند.


این فیلترها بسته به نوع روغن، فشار، شدت جریان، درجه حرارت و ... طراحی شده و قابل ساخت می باشند.