» محصولات » سیستمهای فیلتراسیون سیالات فرایندی » سیستمهای فیلتر اسیون سیالات فرایندی

سیستمهای فیلتراسیون سیالات فرایندهای ﭘالایشگاهی و ﭘتروشیمی

این سیستمها در فیلتراسیون انواع سیالات آب پایه، انواع محلولهای شیمیایی، برشهای نفتی و سیالات فرایندهای پالایشگاهی و پتروشیمی کاربرد دارند.

42

نوع طراحی سیستم وابسته به نوع سیال پیوسته، ماده جداشدنی و سایر پارامترهای عملیاتی مربوط به فرآیند و مسیر می باشد.

امکان طراحی این سیستمها  به روش شستشوی معکوس وجود دارد. شستشوی معکوس به روشهای دستی یا اتوماتیک قابل انجام است.

در فرآیند شستشوی معکوس از سیال اصلی و یا گاز (مثل هوای فشرده)، حلال سیال اصلی (مثل آب در سیالات آب پایه)  استفاده می شود.

Design code: ASME, section VIII , Division 2