» محصولات » سیستمهای مانیتورینگ آلودگی » شمارنده ذرات جامد

شمارنده ذرات جامد

IN LINE PARTICLE COUNTER

مدل PC 9000

شمارنده ذرات داخل خط که بر روی سیستم های روانکاری و هیدرولیک با حداکثر فشار 500 بار و یا بر روی سیستم های فیلتراسیون قابل نصب می باشند. این شمارنده ذرات، قادر است ذرات بزرگتر از  4 ، 6 ، 14 ، 21  میکرون را شمارش نموده و سطح تمیزی سیال را بر اساس ISO 4406 گزارش دهد.

امکان اتصال به external PC وجود دارد

PARTICLE COUNTER   PORTABLE

مدل PC 9000

استفاده از این سیستم به صورت کارگاهی (توده روغن در مخزن) امکانپذیر می باشد.در این سیستم، پمپ مورد نیاز جهت عبور روغن از داخل شمارنده ذرات، بر روی آن نصب شده و مزیت آن در این است که روغن مخازن مختلف را می توان بدین طریق آنالیز نمود. در این سیستم شمارش ذرات در چهار محدوده ذرات بزرگتر از 4 ، 6 ، 14 ، 21 میکرون مقدور بوده و سطح تمیزی بر اساس ISO 4406 گزارش می شود. امکان اتصال به external PC وجود دارد.