» محصولات » سیستمهای مراقبت از سیالات ماشین کاری » سیستم های فیلتراسیون سیالات ماشین کاری

سیستم های فیلتراسیون سیالات ماشین کاری

 سیستم فیلتراسیون سیالات برش جهت جداسازی براده ها و سایر ذرات جامد از سیالات آب پایه نظیر سیالات برش (آب صابون) کاربرد دارد.

سیستمهای فیلتراسیون سیالات ماشین کاری به صورت خارج از خط بر روی مخازن آب صابون قرار گرفته و یا در داخل خط اصلی گردش سیال نصب می شوند. در صورت نصب این سیستم به صورت داخل خط، استفاده از سیستم های دوتائی جهت عدم ایجاد توقف در خط هنگام شستشوی فیلترها توصیه می گردد.

این سیستم به منظور حفاظت از ماشین، ابزار کار، قطعه و سیال کاربرد دارد.

72