فهرست محصولات | سیستم های فیلتراسیون سوخت ( فیلتر کوالسر )

سیستم های فیلتر کوالسر مایع-مایع

10

سیستم های فیلتر کوالسر شامل چند مرحله فیلتراسیون و قادر به حذف ذرات جامد و جداسازی آب موجود در هیدروکربنهای مایع نظیر سوخت دیزل، جت و روغنهای روانکار سبک می باشند. این سیستم ها عمدتا" در کنار مخازن سو
سیستم های فیلتر کوالسر مایع-گاز

11

این سیستم ها توانایی جداسازی ذرات جامد و آب از هیدروکربن های گازی را داشته و بسته به شرایط جریان، طراحی و ساخته می شوند.
هیتر-گرمکن سوخت

12

گرمکن سوخت به عنوان جزء آپشنال در سیستم های فیلتر کوالسر و یا به عنوان محصول مستقل قابل نصب در کنار مخازن سوخت مطرح می باشد.