فهرست محصولات | سیستم های مانیتورینگ آلودگی روغن وسوخت

شمارنده ذرات

22

شمارنده ذرات قادر به شمارش ذرات و تعیین سطح تمیزی روغن بر اساس ISO 4406 می باشد.
سنسور تشخیص آب

23

سنسور تشخیص آب، مقدار آب موجود در روغن و سوخت را بر حسب درصد اشباع اندازه گیری می نماید.